24-25.9.2022 horské trojkolky z dôvodu nevhodných podmienok na tratiach MIMO PREVÁDZKY.

Vyvezte sa lanovkami až na samý vrchol Kubínskej hole a vyskúšajte si jazdu dole na horskej trojkolke. Trojkolka má dve nezávislé brzdy na každé koleso, ktoré Vám zaručia bezpečnú jazdu. Je vhodná hlavne pre skúsenejších jazdcov, ktorý si na nej užijú množstvo zábavy. Možnosť aj tandemovej jazdy. Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska, pri nástupe na sedačkovú lanovku. Výbava zahŕňa aj prilbu.

UPOZORNENIE: Požičovňa trojkoliek a kolobežiek sa nachádza v dolnej časti strediska vedľa hlavnej pokladne. Zapožičanie je možne len dole a osobne v požičovni – kolobežky a trojkolky samostatne bez jazdcov nahor nevyvážame! Pri osobách mladších ako 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu.

Zjazd na trojkolke – dolná aj horná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 60 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístky na obidve lanovky + požičanie kolobežky/trojkolky sa dajú kúpiť len do 16:00.

Zjazd na trojkolke – len dolná časť. Jazda je obmedzená časovým limitom 30 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket.  V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Lístok na dolnú lanovku + požičanie kolobežky trojkolky sa dá kúpiť do 16:30.

Prevádzkový poriadok horské trojkolky.

UPOZORNENIE:  Účasť  je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

 1. Jazda na horskej trojkolke je možná osobám od 15. rokov a minimálnej výšky 150 cm.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy  na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na trojkolke.
 4. Horská trojkolka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg. Ak na horskej trojkolke pôjdu dve osoby, nesmie byť týmto ohrozená alebo sťažená ovládateľnosť horskej trojkolky a taktiež nesmie byť prekročená maximálna povolená záťaž a to v celkovom súčte oboch jazdcov 100 kg.
 5. Jazdec je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, stavu a povahe trate a iným okolnostiam ktoré možno predvídať
 6. Horská trojkolka je určená pre jazdu na vyznačenej trati  prevádzkovateľa, je schopná prekonávať len drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad nakopané priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, veľké kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu trojkolky a úraz. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na horskej trojkolke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávnením osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na horskej trojkolke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny horskej trojkolky.
 10. Po zastavení na trati pre trojkolky a kolobežky a pred ďalším pokračovaním je jazdec  povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek, alebo kolobežiek
 11. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne  meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.
 14. Kolobežky a trojkolky sa dajú zapožičať iba s platným cestovný lístkom na lanovky a len na vyznačené trate v stredisku. Jazdy sú obmedzené uvedeným časovým limitom, ktorý začína plynúť prvým prechodom cez turniket. Lístky na obidve časti sa dajú kúpiť len do 16:00, lístok na dolnú časť do 16:30.

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska