Cenník lanoviek s vývozom bicykla – BIKE PARK

Platný od 1.5. do 31.10.2022
 • E-shop ceny
 • Pokladňa ceny
Druhy skipasuDospelíDeti / ISIC
Seniori / ZŤP
 
1 x lanovka - cyklisti9,0 € 9,0 €6,0 € 6,0 €kúpiť online
2 x lanovka na vrchol Kubínskej hole - cyklisti13,0 € 14,0 €8,0 € 9,0 €kúpiť online
4 hodiny - cyklisti18,5 € 19,0 €10,5 € 11,0 €kúpiť online
1 deň - cyklisti21,0 € 22,0 €13,0 € 14,0 €kúpiť online
2 dni - cyklisti38,0 € 40,0 €23,0 € 25,0 €kúpiť online
Sezónny cyklisti145,0 € 150,0 €95,0 € 100,0 €kúpiť online

2 x Lanovka na vrchol Kubínskej hole – stredisko na Kubínskej holi má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na lanovke

Zľavnené lístky

 1. Nárok na bezplatné využívanie lanoviek majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 2. Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 3. Nárok na Lístok ISIC majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 4. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 5. Nárok na zľavnený Lístok ZŤP z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Lístky ZŤP/ZŤP-S sa dajú zakúpiť iba na pokladni v stredisku. Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
 6. Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť iba pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe lístkov naraz pre celú skupinu. Pri kúpe lístkov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).
 7. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 8. Lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Vzhľadom k situácii vyvolanej ochorením COVID-19 vracajte čipové karty iba v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska! Ďakujeme za pochopenie.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Pokyny k cenníku

 • 1 x lanovka – predstavuje obojsmernú jazdu buď na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, alebo obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň, podľa výberu zákazníka, nie na oboch!
 • 2 x lanovka – na vrchol Kubínskej hole– predstavuje obojsmernú jazdu na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, plus obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň.
 • Platnosť jazdových lístkov na lanovky je len v deň na ktorý boli zakúpené, v prípade že neprešli turniketom alebo kontrolou obsluhy.
 • Cyklisti –  lístok oprávňuje jazdca k vstupu na trate BIKE PARKu Kubínska hoľa, v cene lístka je aj vývoz bicykla na lanovkách.
 • 4 hodiny – platnosť začína od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň na ktorý bol zakúpený. Prípadný zvyšný čas prepadá a neprenáša sa do ďalšieho dňa. Platí na obidve lanovky.
 • 1 deň / 2 dni – lístok platí na deň/dni na ktoré bol zakúpený, na obidvoch lanovkách počas prevádzkových hodín strediska, nevyjazdený čas sa do ďalšieho dňa neprenáša, v prípade dvojdňového lístka idú dni za sebou.
 • Sezónny lístok – je vydávaný na meno a oprávňujú držiteľa lístka na  využívanie  služieb BIKE PARKu Kubínska hoľa počas letnej sezóny 2022. Držiteľ tohto lístka je povinný pri kúpe zadať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a bude mu vyhotovená fotografia na pokladni v stredisku. Pri nákupe sezónneho lístka cez e-shop, je zákazník povinný zaregistrovať sa, vyplniť pravdivo požadované osobné údaje a nahrať aktuálnu fotografiu. Tieto údaje slúžia len na účely dokazovania či lístok používa osoba, ktorá je uvedená na lístku a v systéme ako vlastník. Sezónny lístok používaný inou osobou ako jeho majiteľom uvedenom pri predaji bude zablokovaný bez nároku na vrátenie peňazí! V prípade, že poverený zamestnanec pri kontrole zistí že niektorý z údajov je neaktuálny – hlavne fotografia, má právo lístok zablokovať až do doby, kým  nebudú údaje zaktualizované na pokladni v stredisku.
 • Všetky druhy lístkov sú neprenosné. Monitorovanie užívateľov lístkov. Počas každého prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej lístok. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely. Lístky zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú takisto zablokované.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky(VOP) vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prosíme, sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach, informačných tabuliach v stredisku a na webovej stránke kubinska.sk
 • Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným Lístkom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými poriadkom, cestovným poriadkom, cenníkom a ostatnými prevádzkovými predpismi v stredisku.
 • Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok a Prevádzkového poriadku BIKE PARK Kubínska hoľa pre letnú sezónu 2022 je k dispozícii na pokladniach  v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk. Prepravný poriadok, cestovný poriadok je k dispozícii v údolných staniciach sedačkových lanoviek.
 • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude takisto zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • UPOZORNENIE: V cene Lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a cyklistických tratiach na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.
 • Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nepriazni počasia, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.
 • Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach Lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 915 595 311.

Základné pravidlá správania sa na trati Super Mix:

 1. Jazda na cyklistickej trati BIKE PARKu je mimo prevádzkových hodín strediska a bez platného lístka pre cyklistov ZAKÁZANÁ. Návštevník cyklistickej trate Super Mix jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko, a do BIKE PARKu je osobám mladším ako 18 rokov vstup zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť na trať len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu(na stiahnutie – Upozornenie a poučenie jazdca). Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča. Prevádzkovateľ cyklistickej trate je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe (zablokovať lístok), ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej trati alebo nemá platný lístok.
 2. Pred vstupom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba, alebo iného cyklistu.
 3. Používajte cyklistický výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.
 4. Cyklistická trať je jednosmerná štart-cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.
 5. Prispôsobte rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok. Cyklista ako používateľ trate v cyklistickom parku musí mať neustále prehľad o situácii pred sebou.
 6. Dodržiavajte označenia na trati. Používateľ je povinný dodržiavať označenia na trati a pokyny zamestnancov strediska.
 7. Na trati nie ste sami, buďte ohľaduplní aj k iným osobám na trati. Na cyklistickej trati je každý používateľ povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život, alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom, nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Nezabudnite, že trať môžu používať aj menej zdatní jazdci, rodiny s deťmi atď.
 8. Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou sú pracovníci strediska, pričom ohlasovacími miestami je ktorákoľvek údolná alebo vrcholová stanica sedačkovej lanovky, prípadne na telefónnych číslach: +421 915 595 311 – pokladňa, vo veľmi vážnych prípadoch tiesňová linka Horskej záchrannej služby(HZS) 18 300. V cene lístka nie je zahrnutý zásah HZS, preto Vám odporúčame zvážiť pripoistenie do hôr a zásahu HZS.
 9. V BIKE PARKu platia nasledujúce zákazy:
 • zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli,
 • zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ,
 • zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,
 • zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok,
 • donášať a používať nebezpečné predmety (sklo, kov, plechovky, nože, tyčky atď.),
 • zákaz fajčiť,
 • zákaz vstupu s otvoreným ohňom,
 • zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy,
 • zákaz vstupu chodcov.

Zakúpením lístka pre cyklistov a vstupom do areálu BIKE PARKu sa návštevník zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok BIKE PARK Kubínska hoľa 2021 a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov BIKE PARKu.

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska